โครงการวิจัย: การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ “โลกของเราและตรีโกนมิติ”เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ชื่อผู้เขียน: ดร.พิมพลักษณ์ ว่องอภิวัฒน์กุล

สาขาวิชาการ: หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์

หน่วยงาน: โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 7 เม.ย. 2558

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะครุศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2557

วัตถุประสงค์: 1.นักเรียนมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงขึ้นหลังใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง “โลกของเราและตรีโกนมิติ”2.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ขุดกิจกรรมการเรียนรู้

การนำไปใช้ประโยชน์: 1.นักเรียนมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง “โลกของเราและตรีโกนมิติ”อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.052.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับช่วงเวลาที่ทำกิจกรรม นักเรียนให้ความสนใจ กระตือรือร้นในการทำกิจกรรมเป็นอย่างมาก

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562