โครงการวิจัย: การพัฒนาชุดฝึกอบรมสื่ออิล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องการเลี้ยงเป้ดไข่และการผลิตไข่เค็มไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: ผศ.โสภณ บุญล้ำ

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาสัตวศาสตร์

หน่วยงาน: กลุ่มวิสากิจการเลี้ยงเป็ดไข่และการผลิตไข่เค็มไชยา

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 24 ส.ค. 2558

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2558

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาภูมิปัญญาการเลี้ยงเป็ดไข่และการผลิตไข่เค็มไชยา ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อพัฒนาชุดฝึกอบรมสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรื่องภูมิปัญญาการเลี้ยงเป็ดไข่และผลิตเค็มไชยา ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อประเมินชุดฝึกอบรมในด้านความรู้ การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ

การนำไปใช้ประโยชน์: ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ร่วมกันของผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมกลุ่มโดยหน่วยงานของรัฐสามารถนำไปเป็นแหล่งฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้อย่างกว้างขวาง

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562