โครงการวิจัย: การพัฒนาตังบ่งชี้เชิงกลยุทธ์กรตลาดในการผลิตครูที่มีศักยภาพสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้

ชื่อผู้เขียน: รศ.ดร.พรรณอร อุชุภาพ

สาขาวิชาการ: --ไม่ระบุข้อมูล--

หน่วยงาน: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 30 ม.ค. 2560

แหน่งทุน: รายได้ 2558

สังกัด: คณะครุศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: 1.เพ่อพัฒนาตัวบ่งชี้เชิงกลยุทธ์การตลาดในการผลิตครูที่มีศักยภาพสำหรับมหาวิทยาลัย ราชภัฏเขตภาคใต้ 2.เพื่อตรวจสอบความ้ป็นไปได้ในการนำตังบ่งชี้เชิงกลยุทธ์การตลาดองค์ประกอบที่กำหนดในการผลิตครูที่มีศักยภาพสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ไปใช้

การนำไปใช้ประโยชน์: การนำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการจัด1เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ตามแนวคิดทางด้านการตลาดได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านค้าเล่าเรียน ด้านสถานที่ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการและด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเช่น รายวิชาEAD0301 การศึกษาและวิชาชีพครูรายวิชาEDU0110 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน รายวิชาEDU0201การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และรายวิชาEDU0202การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562