โครงการวิจัย: การพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแบบสมดุลสำหรับหลักสูตรการผลิตครู 5 ปี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้

ชื่อผู้เขียน: ผศ.ดร.พรรณอร อุชุภาพ

สาขาวิชาการ: --ไม่ระบุข้อมูล--

หน่วยงาน: โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 3 ธ.ค. 2556

แหน่งทุน: หมวดเงินรายได้ 2552

สังกัด: คณะครุศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2556

วัตถุประสงค์: เพื่อสร้างและพัฒนาตัวบงชี้การบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแบบสมดุล สำหรับหลักสูตรการผลิตครู 5 ปี ในในมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้

การนำไปใช้ประโยชน์: ได้แนวทางที่ช่วยให้งานฝึกประสงการณ์วิชาชีพครูมีการดำเนินและมีการพัฒนาทุกด้านอย่างสมดุล

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562