โครงการวิจัย: การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้บทบาทสมมุติของนักศึกษาสาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นางสาวกฤษมาศ พันธ์มูสิก

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หน่วยงาน: โรงเรียนบ้านวังผักแว่น

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 3 ต.ค. 2557

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2557

วัตถุประสงค์: เพื่อเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนและหลังเรียนโดยใช้บทบาทสมมติ

การนำไปใช้ประโยชน์: นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทบาทสมมุติมีทักษะการพูดภาษาอังกฤษสูงขึ้น

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562