โครงการวิจัย: การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปีที่ 1

ชื่อผู้เขียน: นายสิทธิชัย ธีวโรรส

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตธนบุรี

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 4 พ.ย. 2557

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2557

วัตถุประสงค์: 1.เห็นความแตกต่างของทักษะการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2. ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นให้ความสนใจมากยิ่งขึ้น

การนำไปใช้ประโยชน์: --ไม่ระบุข้อมูล--

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562