โครงการวิจัย: การพัฒนาทุนทางสังคมเพื่อสร้างศักยภาพการพัฒนาการท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลนครสุราษฏร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นายธิติ พานวัน

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

หน่วยงาน: หอการค้าจังหวัดสุราษฏร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 27 เม.ย. 2558

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2557

วัตถุประสงค์: 1.ศึกษาทุนทางสังคมของประชาชนในเขตเทศบาลนครสุราษฏร์ธานี 2.ศึกษาแนวทางในการพัฒนาทุนทางสังคมของประชาชนในเขตเทศบาลนครสุราษฏร์ธานีเพื่อนำไปสู่การสร้างศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลนครสุราษฏร์ธานีอย่างมีประสิทธิภาพ

การนำไปใช้ประโยชน์: 1.ทราบผลการศึกษาทุนทางสังคมในเขตเทศบาลนครสุราษฏร์ธานี 2.หอการค้าจังหวัดสุราษฏร์ธานี ทำผลที่ได้รับจากการวิจัย ด้านทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ทุนทางองค์กร ทุนทางเครือค่ายและทุนทางวัฒนธรรม ไปปรับประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาส่งเสริมทางด้านธุรกิจการท่องเที่ยว

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562