โครงการวิจัย: การพัฒนานวัตกรรมธนาคารสมองคลังปัญญา เพื่อจัดเก็ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ชื่อผู้เขียน: นายณรงค์ศักดิ์ จายางกูร

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 27 ต.ค. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: 1. เพื่อจัดหมวดหมู่ภูมิปัญยาท้องถิ่นภาคใต้ โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล 2. เพื่อหาความสัมพัน์ของบทความภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ 3. เพื่อพัมนาระบบการจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้

การนำไปใช้ประโยชน์: การใช้ประโยชน์ในด้าน1

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562