โครงการวิจัย: การพัฒนาบทเรียน e-learning แบบปฏิสัมพันธ์ วิชาคอมพิวเตอร์กับชีวิต สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นางสาวอัญชลี มั่นคง

สาขาวิชาการ: หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน: โรงเรียนตลาดหนองหวาย

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 12 ม.ค. 2558

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะครุศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2557

วัตถุประสงค์: นำผลจากการทดสอบความรู้วิชาคอมพิวเตอร์ หลังจากนำสื่อมัลติมีเดียไปใช้ใน1 พบว่านักเรียนมีความรู้และเข้าใจเนื้อหาได้ดี และจากการสังเกตของครูผุ้สอน พบว่านักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น

การนำไปใช้ประโยชน์: นำบทเรียน e-learning แบบปฏิสัมพันธ์ วิชาคอมพิวเตอร์กับชีวิตไปใช้ในเนื้อหารายวิชาที่คล้ายคลึงกันในสถาบันอื่นๆ

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562