โครงการวิจัย: การพัฒนาบทเรียน e-learning วิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นางสาวรุจิราภา เจริญเสิศ

สาขาวิชาการ: --ไม่ระบุข้อมูล--

หน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 1 ม.ค. 2513

แหน่งทุน: รายได้ 2554

สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ

ปีงบประมาณ: 2556

วัตถุประสงค์: -     

การนำไปใช้ประโยชน์: -   ให้ความรู้ ความเข้าใจ

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562