โครงการวิจัย: การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยภาษาอังกฤษในการตรวจสอบร่างกาย

ชื่อผู้เขียน: นางวีรีภรณ์ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ และนางสาวอัญชลี จิตราภิรมย์

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาการพยาบาลมารดาและทารก

หน่วยงาน: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 25 ส.ค. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะพยาบาลศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: 1. เพื่อพัฒนารูปแบบ1เกี่ยวกับการตรวจร่างกายทารกแรกเกิดให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2.เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา1ในการจัดทำบทเรียนคอมพิเตอร์ช่วยสอนโดยภาษาอังกฤษในเรื่องอื่นๆหรือวิชาอื่นๆต่อไป 3.เพื่อใช้งนการอ้างอิงงานวิจัย และแนะนำวิจัยครั้งต่อไป 4.นำมาต่อยอดในการผลิตคู้มือในการตรวจร่างกายทารกแรกเกิดเพื่อให้ประโยชน์ในเชิง4ต่อไป

การนำไปใช้ประโยชน์: 1.เป็นแนวทางสำหรับอาจารย์ที่สอนวิชาพยาบาลมารดาและทารกในการพัฒนา1เกี่ยวกับการตรวจร่างกายทารกแรกเกิดให้ได้มารตฐาน เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2.สามารถนำงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการอสอนในการจัดทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยภาษอังกฤษในเรื่องอื่นๆหรือวิชาอื่นๆต่อไป 3.ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงงานวิจจัย และเสนอแนะงานวิจัยครั้งต่อไป 4.นำมาต่อยอดในการผลิตคู่มือการตรวจสอบร่างกายทารกแรกเกิด

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562