โครงการวิจัย: การพัฒนาบทเรียนแบบโปรแกรมสำหรับวิชาโปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย

ชื่อผู้เขียน: นางสาวจุฑามาศ กระจ่างศรี

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน: สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 14 ต.ค. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: เพื่อนำงานวิจัยใช้ใน1

การนำไปใช้ประโยชน์: 1.การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการได้แก่ นำไปใช้ในการประกอบ1ในรายวิชาโปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562