โครงการวิจัย: การพัฒนาบทอ่านอาขยาน ก-ฮ สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ชื่อผู้เขียน: ดร.กฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา

สาขาวิชาการ: กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน

หน่วยงาน: กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 29 ธ.ค. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะครุศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: ได้นำผลงานวิจัย คือ รูปแบบบทอาขยาน ก-ฮ ไปทดลองใช้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่2และ3โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ ผลประกฏว่านักเรียนสามารถท่องจำบทอาขยาน ก-ฮ ได้ถูกต้อง แม่นตรงมากขึ้นเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับบทอาขยานแบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน จึงน่าเชื่อได้ว่าหากนำบทอาขยาน ก-ฮ ที่พัฒนาขึ้นมาในครั้งนี้ไปทดลองใช้กับนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานคงจะเกิดประโยชน์และเกิดการจดจำบทอาขยาน ก-ฮ ได้ดียิ่งขึ้นเช่นกัน

การนำไปใช้ประโยชน์: นักเรียนที่ข้าพเจ้าได้นำไปทดลองใช้เกิดการจดจำบทอาขยาน ก-ฮ ได้ดีขึ้น อีกทั้งสามารถท่องเรียงพยัญชนะได้ถูกต้อง แม่นตรง นอกจากนี้นักเรียนยังสะท้อนคิดว่าบทอาขยานนี้ต่างไปจากบทอาขยานแบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ บทอาขยานที่พัฒนาขึ้นมาในครั้งนี้มีสัมผัสนอก สัมผัสใน สัมผัสพยัญชนะ รวมทั้งมความหมายที่สะท้อนชีวิตจริงของสังคมด้วย เช่น น หนู นำไข้ สะท้อนให้หํนว่าหนูเป็นพาหนะนำโรคซึ่งเราควรป้องกัน ต่างไปจากบทอาขยานปัจจุบัน ที่กล่าวว่า น หนู ขวักไขว่ ความหมายเช่นนี้หมายถึงหนูวิ่งเยอะแยะมากมาย เป็นต้น

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562