โครงการวิจัย: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไอศกรีมดัดแปลงน้ำข้าวกล่องงอกจากข้าวหอมไชยา

ชื่อผู้เขียน: นายกฤตภาส จินาภาค

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

หน่วยงาน: กลุ่มข้าวกล่องลุงริน

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 3 เม.ย. 2556

แหน่งทุน: รายได้ 2553

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2555

วัตถุประสงค์: ได้ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมดัดแปลงข้าวกล่องงอกสามารถนำไปถ่ายทอดเผยแพร่ความรู้ให้กับกลุ่มผู้สนใจได้

การนำไปใช้ประโยชน์: การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับกลุ่มชาวบ้านที่สนใจทำให้สามารถนำไปผลิตรับประทานในครัวเรือนได้และมีบางส่วนสนใจนำไปทดลองผลิตเพื่อจำหน่าย

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562