โครงการวิจัย: English Communication Strategies of Hotel Employees on Samui Island

ชื่อผู้เขียน: นางสาวจิตราพร มงคลเคหา

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หน่วยงาน: Palm Island Hotel & Resort

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): นโยบาย

วันที่: 7 พ.ย. 2556

แหน่งทุน: รายได้ 2552

สังกัด: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2556

วัตถุประสงค์: -   เพื่อนำผลการวิจัยไปบริการวิชาการในการฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้กับพนักงานโรงแรม และหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว

การนำไปใช้ประโยชน์: นำผลการวิจัยไปบริการวิชาการในการฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้กับพนักงานโรงแรม และหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562