โครงการวิจัย: การพัฒนาผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังแผ่นทอดกรอบ

ชื่อผู้เขียน: ดร.พราวตา จันทโร เทพกัญญา หาญศีลวัตร

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

หน่วยงาน: คณะวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 14 ต.ค. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: เพื่อนำงานวิจัยใช้ใน1 และ เผยแพร่ผลการวิจัยสู่เกษตรกร นักวิชาการ และผู้สนใจ

การนำไปใช้ประโยชน์: 1.การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ ได้แก่ นำเสนอวิจัยหัวข้อผลของวิธีการเตรีมเบื้องต้นต่อคุณภาพของมันสำปะหลังแผ่นทอดกรอบในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎ สุราษฎร์ธานีวิจัยครั้งที่11 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ สุราษฎร์ธานี

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562