โครงการวิจัย: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตข้าวกล้องงอกพันธุ์หอมไชยา

ชื่อผู้เขียน: นายกฤตภาส จินาภาค

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

หน่วยงาน: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 14 ต.ค. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: 1. เพื่อศึกษาปริมาณสารให้ความหวานและผลของสารให้ความคงตัวต่อคุณภาพไอศกีมโยเกอร์ตข้าวกล้องงอกพันธุ์หอมไชยา 2. เพื่อศึกษาปริมาณสารอาหารในไอศกรีมโยเกิรืตข้าวกล้องงอกพันธุ์หอมไชยา3. เพื่อศึกษาการยอมรับของผู้บริดภคและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพในระหว่างการเก็บรักษาไอศกรีมดยเกิร์ตข้าวกล้องงอกพันธุ์ไชยา

การนำไปใช้ประโยชน์: สามารถนำไปใช้ใน1และจัดอบรมสร้างอาชีพให้กับกลุ่มผุ้ที่สนใจ

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562