โครงการวิจัย: การพัฒนาพฤติกรรมเสริมสร้างความปรองดองวัยผู้ใหญ่

ชื่อผู้เขียน: ผศ.ดร.อารี พุ่มประไวทย์

สาขาวิชาการ: --ไม่ระบุข้อมูล--

หน่วยงาน: เทศบาลตำบลบ้านนา อ.บ้านนาเดิม

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 6 มิ.ย. 2557

แหน่งทุน: แผ่นดิน 2555

สังกัด: คณะพยาบาลศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2556

วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนา สื่อ สำหรับการสร้างความปรองดอง

การนำไปใช้ประโยชน์: นำโปรแกรมอบรมเสริมสร้างความปรองดองอบรมเจ้าหน้าที่ 50 คนเจ้าหน้าที่มีความสามัคคีความขัดแย้งลดลง

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562