โครงการวิจัย: การพัฒนาพิพิธภัณฑ์เสมือนด้วยวิธีการออกแบบเกมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไชยา

ชื่อผู้เขียน: นายกฤษณ์ ศรีพร

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยงาน: พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไขยา

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 10 ส.ค. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2559

วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาพิพิธภัณฑ์เสมือนด้วยวิธีการออกแบบเกมเพื่อเสริมสร้างการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไชยาเพื่อศึกษาปัจจัยของการส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไชยา ในการใช้พิพิธภัณฑ์เสมือนที่พัฒนาขึ้น

การนำไปใช้ประโยชน์: พิพิธภัณฑ์เสมือนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไชยาการเสริมสร้างการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไขยา ในการใช้พิพิธภัณฑ์เสมือน

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562