โครงการวิจัย: การพัฒนามาตรฐานธุรกิจสปาในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ชื่อผู้เขียน: รศ.สุณีย์ ล่องประเสริฐ

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการทั่วไป

หน่วยงาน: บริษัท สันติบุรี จำกัด

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 4 ส.ค. 2557

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ

ปีงบประมาณ: 2557

วัตถุประสงค์: 1.เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของสถานประกอบการในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2.เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสปาและผลที่ได้รับของธุรกิจสปาในอำเภอเกาะสมุย

การนำไปใช้ประโยชน์: วางแผนการใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์หรือบุคลากร

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562