โครงการวิจัย: การพัฒนาโมดุลผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากน้ำใช้กับรถยนต์

ชื่อผู้เขียน: นายนิกร บุญญานุกูล

สาขาวิชาการ: --ไม่ระบุข้อมูล--

หน่วยงาน: สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 23 มี.ค. 2560

แหน่งทุน: รายได้ 2556

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: 1. เพื่อประดิษฐ์และพัฒนาโมดุลผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากน้ำ เพื่อใช้ในรถยนต์ที่ใช้แก๊สโซลีน 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอัตราปริมานการใช้เชื้อเพลิงแก๊สโซลีนของรถยนต์ เมื่อนำโมดุลผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากน้ำมาติดตั้งการใช้งาน

การนำไปใช้ประโยชน์: เป็นแนวทางในการพัฒนาโครงงานใน1ในวิชาโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าของนักศึกษาและอาจารย์ในการสร้างสรรค์งานต่อไป 4.การใช้ประโยชน์5จะเป็นแนวทางในการพัฒนาพลังงานทดแทน พลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับยานยนต์และโลกอนาคต

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562