โครงการวิจัย: การพัฒนาระบบฐานข้อมูลความรู้สำหรับการเลือกใช้สถิติในงานวิจัย

ชื่อผู้เขียน: นางสาวจุฑามาศ กระจ่างศรี

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 18 พ.ค. 2560

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: สามารถนำไปใช้เพื่อเป็นความรู้ทั่วไปในการเลือกใช้สถิติให้ถูกต้อง

การนำไปใช้ประโยชน์: ใช้ใน1

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562