โครงการวิจัย: การพัฒนาระบบแนะนำหนังสือโดยใช้เทคนิคการกรองแบบอิงเนื้อหา กรณีศึกษาหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นายสุทธิพร ชุนทอง

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 18 พ.ค. 2560

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาระบบแนะนำหนังสือใช้เทคนิคการกรองแบบอิงเนื้อหา กรณีศึกษาหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การนำไปใช้ประโยชน์: ใช้ใน1

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562