โครงการวิจัย: การพัฒนาระบบส่งข้อมูลสภาพภูมิอากาศอัตโนมัติแบบ real time โดยใช้เทคโนโลยีระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ กรณีศึกษาแปลงนาข้าวหอมไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นายศิโรจน์ พิมาน

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 12 เม.ย. 2560

แหน่งทุน: สกอ. 2558

สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาการพัฒนาระบบส่งข้อมูลสภาพภูมิอากาศอัตโนมัติแบบ real time โดยใช้เทคโนโลยีระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์

การนำไปใช้ประโยชน์: นำเสนอด้วยวาจา (oral presentation) The international conference 41th congress on science and technology of thailand (STT41) November 6-8,2015 การใช้ประโยชน์เชิง2 ได้แก่ ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปดูข้อมูลสภาพภูมิอากาศปัจจุบันแบบ on line ได้ฟรี

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562