โครงการวิจัย: Exploring to Bangkok Chaay Rak Chaay (Gay Men) Accessing Heslth Services in thailand

ชื่อผู้เขียน: ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

หน่วยงาน: --ไม่ระบุข้อมูล--

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 17 ส.ค. 2560

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะพยาบาลศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: ศึกษาข้อมูลที่ส่งผลต่อการเข้าถึงระบบบริการด้านสุขภาพของกลุ่มชายรักชาย

การนำไปใช้ประโยชน์: การให้บริการที่เป็นมิตรการปกปิดความลับและสนับสนุนความเป็นส่วนต่อในการรับบริการ

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562