โครงการวิจัย: การพัฒนารูปแบบเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพ เพื่อช่วยเพื่อนในการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนเขตตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นางสาวคันธรส สุขกุล

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

หน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 14 ต.ค. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: เพื่อใช้ใน1รายวิชา SHC0506 ทันตกรรมพื้นฐาน

การนำไปใช้ประโยชน์: ใช้ใน1รายวิชา SHC0506 ทันตกรรมพื้นฐาน

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562