โครงการวิจัย: การพัฒนาเรือไฟฟ้าโซลาร์เซลล์สำหรับสวนน้ำ

ชื่อผู้เขียน: นายวิมล พรหมแช่ม

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

หน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 14 ก.ย. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: 1วิชา การควบคุมมอเตอรื พลังงานทดแทน

การนำไปใช้ประโยชน์: 1.1สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสากรรม

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562