โครงการวิจัย: การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเครื่องต้นแบบหั่นหน่อไม่กิมซุงโดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน

ชื่อผู้เขียน: นายคมกริษณ์ ศรีพันธ์

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

หน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 14 ต.ค. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเครื่องต้นแบบหั่นหน่อไม่กิมซุงโดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน

การนำไปใช้ประโยชน์: ถ่ายทอดลงชุมชนช่วยให้เกษตรกรมีรายได้จากผลผลิตทางการเกษตร

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562