โครงการวิจัย: การพัฒนาศักยภาพการป้องกันอุทกภัยของภาคประชาชนบริเวณลุ่มน้ำตาปีตอนล่าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นางมโนลี ศรีเปารยะ เพ็ญพงษ์

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หน่วยงาน: เทศบาลตำบลท่าข้าม

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): นโยบาย

วันที่: 2 ก.ย. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ

ปีงบประมาณ: 2559

วัตถุประสงค์: 1. ศึกษาค่าภาษีความยินดีจะจ่ายป้องกันอุทกภัย 2. ศึกษาปัจจัยกำหนดค่าความยินดีจะจ่ายภาษี 3. ศึกษาศักยภาพการมีส่วนร่วมของประชาชน

การนำไปใช้ประโยชน์: - เชิง3 เป็นข้อมูลตัดสินใจในการแก้ไขและการตั้งรับอุทกภัยในโอกาสต่อไป

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562