โครงการวิจัย: การพัฒนาสื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมศรีวิชัย ในการรองรับสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทย

ชื่อผู้เขียน: นางพรทิพย์ ทวีพงษ์นางสาวปลื้มใจ ไพจิตร

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

หน่วยงาน: หน่วยงานภาคประชาชนประธานสภาวัฒนธรรมตำบลพุมเรียง

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 6 มิ.ย. 2557

แหน่งทุน: รายได้ 2554

สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ

ปีงบประมาณ: 2556

วัตถุประสงค์: 1. เพื่อพัฒนาสื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมศรีวิชัย อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี2. เพื่อศึกษาความรู้ ความเข้าใจของนักท่องเที่ยวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมศรีวิชัย อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในการพัฒนาสื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมศรีวิชัย อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยว ในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมศรีวิชัย อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การนำไปใช้ประโยชน์: ใช้ประโยชน์ในเชิง2นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในการรองรับนักท่องเที่ยวจากประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และนำมากำหนดทิศทางการพัฒนาข้อมูลที่ตรงหรือสอดคล้องกับทัศนคติของนักท่องเที่ยว

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562