โครงการวิจัย: การพัฒนาสื่อ1ดิจิทัล สิ่งแวดล้อมเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน

ชื่อผู้เขียน: ดร.ชุลีวรรณ ปราณีธรรม

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาธุรกิจการบิน

หน่วยงาน: โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 9 ก.พ. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

ปีงบประมาณ: 2559

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อ1ดิจิทัล สิ่งแวดล้อมเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

การนำไปใช้ประโยชน์: สื่อ1ดิจิทัลสิ่งแวดล้อมเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม และสามารถพัฒนาศักยภาพทางการคิด อีกทั้งสร้างความตระหนักถึงปัญหาและวิกฤตการสิ่งแวดล้อมด้วย

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562