โครงการวิจัย: การพัฒนาสื่อวิดิทัศน์แนะนำทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี"

ชื่อผู้เขียน: นางสาวอมรรัตน์ แซ่กวั่ง

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์

หน่วยงาน: ห้องสมุดประชาชนอำเภอกาญจนดิษฐ์

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 31 มี.ค. 2560

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาสื่อวิดิทัศน์ หาคุณภาพของสื่อ และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อ

การนำไปใช้ประโยชน์: นำไปให้นักศึกษากศน. อำเภอกาญจนดิษฐ์และประชาชนที่เข้าใช้ห้องสมุดประชาชนอำเภอกาญจนดิษฐ์ ใช้ในการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562