โครงการวิจัย: การพัฒนาแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นางสาวธณิศา สุขขารมย์

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์

หน่วยงาน: อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 21 ต.ค. 2557

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2557

วัตถุประสงค์: เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่นของอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การนำไปใช้ประโยชน์: การเผยแพร่ฐานข้อมูลท้องถิ่นอันเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตในบริบทและวัฒนธรรมการเรียนรู้ของผู้คนในอำเภอท่าฉาง

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562