โครงการวิจัย: การพัฒนาอัตมโนทัศน์ทางด้านสังคมด้วยจิตปัญญาศึกษาของนักศึกษาครูในศตวรรษที่21

ชื่อผู้เขียน: นางสาวภวิภา ภักษา

สาขาวิชาการ: กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

หน่วยงาน: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 25 มิ.ย. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะครุศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2559

วัตถุประสงค์: เพื่อเปรียบเทียบอัตมโนทัศน์ทางด้านสังคมของนักศึษาครูที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมแนวจิตปัญญาศึกษาระยะก่อนและหลังการทดลอง

การนำไปใช้ประโยชน์: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้เชิญวิทยากร นางสาวภวิกา ภักษา อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มาเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมฝึกคุณลักษระความเป็นครูโดยใช้แนวคิดและกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2558 เพื่อเสริมศักยภาพในการใช้นวัตกรรม1 โครงงานวิจัย ทำให้นักศึกษาเข้าใจตนเอง เข้าใจนักเรียน และเข้าใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ส่งผลให้การจัดกิจกรรม1โดยใช้โครงงานฐานวิจัยประสบความสำเร็จ นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของโครงการ

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562