โครงการวิจัย: Perception of Sexuality and HIV Infection: A Qualitative Study among Bangkok Chaay Rak Chaay (Gay men)

ชื่อผู้เขียน: ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

หน่วยงาน: --ไม่ระบุข้อมูล--

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 17 ส.ค. 2560

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะพยาบาลศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับมิติทางเพศ และการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร

การนำไปใช้ประโยชน์: เจ้าหน้าที่ให้บริการโดยคำนึงถึงความแตกตางทางทัศนคติของกลุ่มเกย์และรักร่วมเพศที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562