โครงการวิจัย: การเพิ่มศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางบกในจังหวัดสุราษฏร์ธานีเพื่อรองรับการเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ชื่อผู้เขียน: นินธนา เอี่ยมสะอาด และสุกานดา เทพสุวรรณชนะ

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการทั่วไป

หน่วยงาน: สัมมานะฟาร์ม

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): พาณิชย์

วันที่: 22 เม.ย. 2558

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ

ปีงบประมาณ: 2557

วัตถุประสงค์: นำไปเพิ่มศักยภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าในการบริหารสันมานะฟาร์มเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร

การนำไปใช้ประโยชน์: แนวทางการเพิ่มศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางบกในจังหวัดสุราษฏร์ธานีเพื่อรองรับการเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562