โครงการวิจัย: การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งด้วนภูมิปัญญาประมงพื้นบ้านอ่าวบ้านดอน:กรณีศึกษา อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นางสาวกนกวรรณ แก้วเกาะสะบ้า และนางสาวธิติมานันท์ ดำรงศักดิ์เมธี

สาขาวิชาการ: หลักสูตรมัลติมีเดียและเอนิเมชัน

หน่วยงาน: ชุมชนประมงพื้นที่บ้านอ่าวดอนสัก

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 16 ม.ค. 2560

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: การมีส่วนร่วมชองชุมชนประมงพื้นบ้านในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งอ่าวบ้านดอนอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่สอดคล้องกับภูมินิเวศ

การนำไปใช้ประโยชน์: ชุมชนทั้ง 3 ตำบล คือ ชุมชนตำบลดอนสัก ตำบลชลคราม และตำบลไชยคราม ได้ร่วมมือกันปฏิบัติการเพาะพันธุ์ปูเปรี้ยวขึ้น เพื่อต้องการเพิ่มปริมาณปูเปรี้ยวในพื้นที่ป่าชายเลน และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกษ์ใช้กับการดำรงชีวิตของชุมชน

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562