โครงการวิจัย: การยกเลิกโทษประหารชีวิตในประเทศไทย ศึกษาเปรียบเทียบกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ชื่อผู้เขียน: นางสาววิไลวรรณ บุยลอย

สาขาวิชาการ: --ไม่ระบุข้อมูล--

หน่วยงาน: สำนักงานอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): นโยบาย

วันที่: 30 มี.ค. 2560

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะนิติศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาการยกเลิกโทษประหารชีวิตในประเทศไทย

การนำไปใช้ประโยชน์: สามารถนำไปใช้ในทางวิชาการ เป็นแนวทางมนการแก้ปัญหาทางกฏหมายได้

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562