โครงการวิจัย: การแยกและศึกษาสมบัติของเชื้อแบคทีเรียย่อยสลายสารไฮโดรบอนจากดินที่ปนเปื้อนน้ำมันหล่อลื่น

ชื่อผู้เขียน: ดร.กิตติมา คงทน

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาชีววิทยา

หน่วยงาน: สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 14 ต.ค. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: ผลการวิจัยสามารถนำมาบูนณาการกับ1ได้

การนำไปใช้ประโยชน์: ผลงานวิจัยสามารถนำไปบูรณากับ1ได้

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562