โครงการวิจัย: การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากการสื่อสารสุขภาพของประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง

ชื่อผู้เขียน: นายธวัช บุญนวล

สาขาวิชาการ: สาขาวิชานิเทศศาสตร์

หน่วยงาน: เทศบาลตำบลขุนทะเล

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 21 ธ.ค. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: 1.ทราบถึงพฤติกรรมเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพของประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2.เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนกำหนด แนวทางและวางแผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหา2สุข ของประชาชนในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้มีพฤติกรรมการรักษาสุขภาพ ถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะประชากรและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและซับซ้อน สามารถเป็แบบอย่างในการปฏิบัติตนด้านการดูแลรักาสุขภพของตนเอง พร้อมทั้งบุคคลในครอบครัว และประชาชนในชุมชนต่อไป

การนำไปใช้ประโยชน์: ประโยชน์ในในเชิง2ในการพัฒนาสุขภาพชีวิตและการนำข้อมูลใช้ในการบริการจัดการข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพของคนในชุมชน

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562