โครงการวิจัย: การเร่งปฏิกิริยาของแพลเลเดียมบนตัวรองรับสำหรับปฏิกริยาออกซิเดชันของเบนซิลแอลกอฮอล์

ชื่อผู้เขียน: ดร.ลักษมี ชัยเจริญวิมลกุล

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาเคมี

หน่วยงาน: สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 25 ม.ค. 2560

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: 1. ศึกษาประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยา palladium บนตัวรองรับ(pd/sba-15,pd/La2o3 Reduced pd/sba-15,และreduced pd/La2o3)สำหรับปฏิกิริยาออกซิเดชันของเบนซิลแอลกอฮอล์ที่สภาวะต่างๆ

การนำไปใช้ประโยชน์: เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับโครงการวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิชาเคมีภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2559และการเตรียมพร้อมสำหรับนำไปใช้บูรณา1กับงานวิจัยในรายวิชาเคมีอนินทรีย์2ภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2559

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562