โครงการวิจัย: การลดเวลาสูญเสียในแผนคลังสินค้าด้วยแนวคิดลีนซิกซ์ม่า

ชื่อผู้เขียน: นายนิภาส ลีนะธรรม

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

หน่วยงาน: บริษัท วายที รับเบอร์ จำกัด (สราษฏ์ธานี)

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 1 ส.ค. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: เพื่อเผยแพร่งานวิจัยต่อสถาณประกอบการในการลกต้นทุนและเวลาสูญเสียในการผลิตอุตสาหกรรมยางแท่ง นอกจากนั้นยังเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการผลิตในอุตสหกรรมอื่นๆที่ใกล้เคียง และส่งผลงานเผยแพร่งานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือวารสารต่อไป

การนำไปใช้ประโยชน์: เพื่อลดการสูญเสียในกระบวนการเตรียมยางแท่งที่แผนกคลังสินค้าและเพื่อปรับปรุงกระบวนการเตรียมยางแท่งที่แผนกคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562