โครงการวิจัย: การเลี้ยงชันโรงบ้านนื้นที่ป่าชายเลนและป่าพรุน้ำกร่อย

ชื่อผู้เขียน: ผศ.ดร.จิตเกษม หลำสะอาดและคณะ

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาพืชศาสตร์

หน่วยงาน: สำนักงานพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน 13 จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): นโยบาย

วันที่: 30 พ.ค. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: เพื่อการถ่ายทอดความรู้เรื่องการเลี้ยงชันโรงในพื้นที่ป่าชายเลนและป่าพรุน้ำกร่อยให้กับเครือข่ายอนุรักษ์ป่าชายเลนและผู้สนใจ

การนำไปใช้ประโยชน์: 1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในเรื่องประโยชน์ของชันโรงที่มีต่อระบบนิเวศ 2. ผู้เข้ารับการอลรมมีความรู้และความสามารถปฏิบัติการปฏิบัติการเลี้ยงชันโรงบ้านได้จริง 3. ส่งสริมให้เกิดอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในห้องถิ่น (ชันโรงในท้องถิ่น)

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562