โครงการวิจัย: การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมสำหรับอุตสาหกรรมการสกัดน้ำมันปาล์มดิบในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นางภัทรวดี อินทปันตี

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาการบัญชี

หน่วยงาน: ศูนย์เสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 2 ก.ย. 2557

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ

ปีงบประมาณ: 2557

วัตถุประสงค์: เพื่อกำหนดค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมและวิเคราะห์ภาพรวมของอุตสาหกรรมการสกัดน้ำปาล์มดิบในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี

การนำไปใช้ประโยชน์: เป็นข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรมการสกัดน้ำมันปาล์มเพื่อใช้ในการวางแผนงาน และควบคุมการดำเนินงาน

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562