โครงการวิจัย: การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของผู้ประกอบการการท่องเที่ยว เชิงเกษตร ชุมชนบางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นางสาวเนตรนภา รักษายศ

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาการบัญชี

หน่วยงาน: ชุมชนบางใบไม้ อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): พาณิชย์

วันที่: 1 ต.ค. 2556

แหน่งทุน: รายได้ 2554

สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ

ปีงบประมาณ: 2556

วัตถุประสงค์: - ศึกษาข้อมูลทั่วไปการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนบางใบไม้- ศึกษาข้อมูลการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนบางใบไม้- เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนบางใบไม้

การนำไปใช้ประโยชน์: ผู้ประกอบการได้นำผลการวิเคราะห์ครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมต้นทุนและเพิ่มผลตอบแทนที่คุ้มค่าทั้งในรูปของตัวเงินและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและยังสามารถสร้างงานสร้างอาชีพให้ก้บผู้ประกอบการได้อย่างยั่งยืน

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562