Italian Trulli

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยโครงการความร่วมมือไทย–จีน (NRCT-NSFC) ด้าน Future Earth

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย โครงการความร่วมมือไทย-จีน (NRCT-NSFC) แผนงาน Future Earth ประจำปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2559 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th) พร้อมส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัย จำนวน 10 ชุด ตามเงื่อนไขของประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เท่านั้น

วันที่ :10 ธ.ค. 2561