Italian Trulli

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยท้าทายไทย : ปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร

วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยท้าทายไทย : ปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2560 ผ่านทางระบบ NRMS รายละเอียดดังเอกสารแนบ

วันที่ :2 ม.ค. 2562